top of page

Informatieverplichting van de werkgever wordt uitgebreid

Bijgewerkt op: 13 jul. 2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. In een aantal blogs bespreken wij de belangrijkste wijzigingen. In deze blog wordt de uitbreiding van de informatieverplichting van de werkgever besproken.


De huidige informatieverplichting


De werkgever is nu al verplicht bepaalde informatie schriftelijk of elektronisch aan de werknemer te verstrekken. Het gaat dan om basisinformatie met betrekking tot de arbeidsovereenkomst, zoals de datum van indiensttreding, de functie, het salaris, de arbeidsduur, de arbeidsplaats en de aard van de arbeidsovereenkomst. Deze informatieverplichting is neergelegd in artikel 7:655 BW.


Uitbreiding van de informatieverplichting


Per 1 augustus 2022 wordt de informatieverplichting van de werkgever uitgebreid. Vanaf deze datum zal de werkgever (onder meer) ook de volgende informatie aan de werknemer moeten verstrekken:


 • Als de arbeid niet (hoofdzakelijk) op een vaste plaats wordt verricht: de vermelding dat de werknemer de arbeid op verschillende plaatsen verricht of vrij is zijn werkplek te bepalen.

 • De aanspraken van de werknemer op betaald verlof (naast de reguliere vakantiedagen). Hiervoor kan worden verwezen naar de Wet arbeid en zorg waarin de vormen van betaald verlof en de wijze van berekening en opname daarvan zijn opgenomen.

 • De procedures en opzegtermijnen, die de werkgever en de werknemer in acht moeten nemen indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Als de duur van de opzegtermijnen op het moment waarop de informatie wordt verstrekt niet kan worden aangegeven, dan de wijze waarop die opzegtermijnen worden vastgesteld. Ten aanzien van de procedures die in acht moeten worden genomen indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd kan worden verwezen naar de relevante bepalingen voor het beëindigen van arbeidsovereenkomsten die staan in titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Het loon met inbegrip van het aanvangsbedrag, de afzonderlijke bestanddelen ervan en de wijze en frequentie van uitbetaling.

 • Als sprake is van een uitzendovereenkomst: de identiteit van de inlenende onderneming, indien en zodra deze bekend is.

 • Als sprake is van een proeftijd: de duur en voorwaarden van de proeftijd.

 • Indien van toepassing: het door de werkgever geboden recht op scholing.


Met betrekking tot tijdstippen waarop de arbeid door de werknemer moet worden verricht geldt de volgende informatieverplichting.


Als de arbeidsduur geheel of grotendeels voorspelbaar is:

 • De duur van de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd.

 • De regelingen met betrekking tot arbeid buiten de normale dagelijkse of wekelijkse arbeidstijd en het loon dat hiervoor verschuldigd is.

 • Voor zover van toepassing alle regelingen die betrekking hebben op het wisselen van diensten.


Als de arbeidsduur geheel of grotendeels onvoorspelbaar is:

 • De vermelding dat de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht variabel zijn.

 • Het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht boven op die gewaarborgde uren.

 • De dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten.

 • De minimale oproeptermijn.


De werkgever kan onder meer voldoen aan de informatieverplichting door de betreffende informatie op te nemen in de arbeidsovereenkomst en/of in het personeelshandboek.


Binnen welke termijn moet de informatie worden verstrekt?


De uitbreiding van de informatieplicht geldt in ieder geval voor arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan op of na 1 augustus 2022. De meest essentiële gegevens moet de werkgever binnen één week na de eerste werkdag aan de werknemer verstrekken. Voor de overige gegevens geldt een termijn van één maand. De uitbreiding van de informatieplicht ziet ook op wijzigingen van de arbeidsovereenkomst. Indien de arbeidsvoorwaarden worden gewijzigd, dient de werknemer hierover uiterlijk op de dag waarop deze wijziging ingaat te worden geïnformeerd.


De uitbreiding van de informatieplicht geldt ook voor werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst voor 1 augustus 2022 is gesloten. Deze werknemers kunnen bij de werkgever een verzoek indienen om de betreffende informatie te ontvangen. Ook aan dit verzoek dient de werkgever binnen één maand te voldoen.Sparck ondersteunt u graag bij al uw juridische vragen, neem contact met ons op en we helpen u verder.

Comentarios


bottom of page