top of page

Algemene Voorwaarden van Sparck Advocaten

 

 

Versie: januari 2021


1. De Maatschap Sparck Advocaten (hierna: “Sparck
Advocaten”), is een maatschap van natuurlijke
personen en/of besloten vennootschappen die zich
het beoefenen van de advocatuur tot doel stelt.


2. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen
iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende
opdracht, die aan Sparck Advocaten wordt gegeven,
alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan
of in verband daarmee.


3. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn
tevens van toepassing op de rechtsbetrekking waarin
diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten
de grenzen toegestaan door deze algemene
voorwaarden, afgaat op de advisering die voortvloeit
uit of in verband staat met rechtsbetrekkingen als
bedoeld in artikel 2.


4. Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten
behoeve van de advocaten en anderen werkzaam bij
Sparck Advocaten (en waar aan de orde hun
persoonlijke vennootschappen) en iedere derde die al
dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige
opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee
aansprakelijk is of kan zijn.


5. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Sparck
Advocaten ook indien het de uitdrukkelijke of
stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een
bepaalde advocaat wordt uitgevoerd. In afwijking van
de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het
Burgerlijk Wetboek zijn degenen die voor of ten
behoeve van Sparck Advocaten, al dan niet in
dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk
gebonden of aansprakelijk.


6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt
uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij
dat door Sparck Advocaten uitdrukkelijk en schriftelijk
is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever
niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever
verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan
afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.


7. Sparck Advocaten zal bij het inschakelen van een
derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij
de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot
de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de
opdrachtgever overleggen, behoudens waar het de
inschakeling van een deurwaarder betreft. Sparck
Advocaten is gemachtigd voorwaarden die in de
relatie tussen haar en de derde gelden of die door de
derde worden bedongen te aanvaarden. Sparck
Advocaten zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen
aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering
van de opdracht door de derde betreft. Tot de in dit
artikel bedoelde derden behoren ook de door Sparck
Advocaten ingeschakelde buiten Nederland gevestigde
advocaten, deurwaarders of anderszins. Iedere eigen
aansprakelijkheid van Sparck Advocaten voor een
tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten.


8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het
honorarium worden vastgesteld aan de hand van de
gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke
tarieven zoals die door Sparck Advocaten van tijd tot
tijd zullen worden vastgesteld. Ten behoeve van de
opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in
rekening worden gebracht. Alle te noemen bedragen
zijn exclusief BTW.


9. Sparck Advocaten is gerechtigd om eenmaal per jaar
de tarieven van haar advocaten opnieuw vast te
stellen. Sparck Advocaten zal de opdrachtgever in dat
geval hierover informeren met inachtneming van een
redelijke termijn.


10. De werkzaamheden worden in principe maandelijks
aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De
betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de
datum van declaratie. Indien een ander dan de
opdrachtgever, de debiteur, de voor de opdrachtgever
te verrichten werkzaamheden voor haar rekening
neemt, blijft de opdrachtgever volledig voor die
debiteur verantwoordelijk. Bij gebreke van tijdige
betaling is Sparck Advocaten zonder nadere
ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente en 3%
incassokosten in rekening te brengen. Te allen tijde
kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of
te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden
kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter
dekking daarvan voorhanden is. Een eventueel
voorschot zal met de einddeclaratie worden
verrekend.


11. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in
verband met de uitvoering van een opdracht is
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
uit hoofde van de door Sparck Advocaten afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het
onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering
krachtens de bedoelde verzekeringen mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot
het aan Sparck Advocaten in de desbetreffende zaak
in het desbetreffende kalenderjaar door de
opdrachtgever betaalde bedrag, tot een maximum van
EUR 25.000. De in dit artikel bedoelde beperking of
uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor
zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze
of opzettelijke tekortkoming van Sparck Advocaten.


12. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien
deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij
de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.


13. In geval van een klacht wordt verwezen naar de
Klachtenregeling van Sparck Advocaten. Deze kan
worden opgevraagd bij één van de advocaten.

14. Sparck Advocaten beschikt niet over een stichting

derdengelden en heeft geen derdengeldenrekening. 


15. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Sparck
advocaten wordt beheerst door Nederlands recht. Alle
geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien
zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde
rechter te Amsterdam.

bottom of page