top of page

2021: De belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht

Bijgewerkt op: 31 mrt. 2021

Per 1 januari 2021 is er op het gebied van het arbeidsrecht een aantal wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste lichten wij toe.


Vaste reiskostenvergoeding

De vaste reiskostenvergoeding voor werknemers die vanwege de Corona-crisis thuiswerken kan vooralsnog tot 1 juli 2021 onbelast worden vergoed. Ook als deze kosten niet (volledig) meer worden gemaakt. Voorwaarde is en blijft dat het een vaste reiskostenvergoeding betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever is toegekend. Na 1 juli 2021 kunnen alleen de werkelijk gereisde kilometers onbelast worden vergoed tegen € 0,19 per kilometer. Of de werkgever dient bij een vaste reiskostenvergoeding ervoor te zorgen dat deze voor de thuiswerkdagen wordt belast.


Verlaging vrije ruimte werkkostenregeling

Onder de werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever een percentage van de loonsom van de organisatie besteden aan onbelaste vergoedingen aan de werknemers. Dus zonder dat daarover loonheffing hoeft te worden betaald. De vrij ruimte bedraagt in 2021 over de eerste EUR 400.000 van de loonsom nog steeds 3%. Voor het meerdere van de loonsom bedraagt het percentage sinds 1 januari 2021 1,18% (was 1.2%).


De ZZP-er

Het kabinet probeert al jaren de positie van de ZZP-er (de zelfstandige) te versterken. Verschillende pogingen daartoe zijn tot dusverre niet succesvol gebleken. Ook van de laatste door de wetgever voorgestelde plannen is weinig meer over. Dit betrof onder meer een minimumtarief en een opdrachtgeversverklaring . Alleen de zogeheten “webmodule ZZP” resteert nog. Daarvan is op 11 januari 2021 de testfase gestart. Opdrachtgevers die een ZZP-er willen inhuren kunnen vanaf dat moment via de online webmodule nagaan of zij voor de betreffende opdracht een ZZP-er mogen inhuren of dat zij daarvoor een arbeidsovereenkomst moeten aangaan. De webmodule geeft waar mogelijk zekerheid, mits deze naar waarheid is ingevuld. De pilotfase duurt zes maanden. Daarna zal een evaluatie volgen en zal een besluit worden genomen over de mogelijke introductievan de webmodule.


Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat zelfstandig ondernemers (o.a. ZZP-ers) van hun winst mogen afhalen. Over dat bedrag hoeven zij geen belasting te betalen. Vanaf 1 januari 2021 gaat deze zelfstandigenaftrek stapsgewijs omlaag. Met het verlagen van de zelfstandigenaftrek wil het kabinet de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken om de arbeidsmarkt meer in balans te brengen.

De 30% regeling

Onder bepaalde voorwaarden kunnen expats in Nederland gebruik maken van de zogeheten 30% regeling. Deze regeling houdt in dat zij over deze 30% van het salaris geen belasting hoeven te betalen. Een expat kon voor maximaal acht jaar gebruik maken van deze regeling. Per 1 januari 2019 is dit teruggebracht naar vijf jaar. Er is toen een overgangsregeling geïntroduceerd voor werknemers voor wie de looptijd van de 30% regeling door de verkorting van de looptijd eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Deze overgangsregeling is geëindigd per 1 januari 2021.


WW-premie bij overwerk

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een hogere WW-premie dan voor arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Daarbij moeten werkgevers ook met terugwerkende kracht de hogere WW-premie afdragen voor werknemers werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Dit kan nu onbedoelde en ongewenste effecten hebben in sectoren waar door de Corona-crisis juist veel extra is overgewerkt, zoals bijvoorbeeld de zorg. Om deze ongewenste effecten weg te nemen, is besloten deze regeling tijdelijk op te schorten voor zowel 2020 als 2021.


Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Vanaf 1 januari 2021 kunnen kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) die stoppen met het bedrijf als gevolg van pensionering of overlijden onder bepaalde voorwaarden compensatie vragen van de vanwege de bedrijfsbeëindiging betaalde transitievergoedingen. Er zou ook een compensatieregeling gaan gelden als een onderneming wordt beëindigd wegens ziekte van de werkgever, maar die staat vooralsnog “on-hold”.


Maximale transitievergoeding verhoogd

Wanneer de werkgever het initiatief tot het ontslag van de werknemer neemt, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De hoogte hiervan wordt kort gezegd als volgt bepaald: 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De maximaal te ontvangen transitievergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2021 EUR 84.000,- bruto of één bruto jaarsalaris als dat hoger is.


Maximaal inkomen voor topfunctionarissen verhoogd

Het salaris van topfunctionarissen werkzaam in de (semi-)publieke sector is gemaximeerd op basis van de Wet normering topinkomens. Per 1 januari 2021 is het maximale salaris verhoogd met EUR 8.000,- bruto. Vanaf dat moment mogen zij maximaal EUR 209.000,-- bruto verdienen. Dit is inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdragen.


De AOW-leeftijd is gelijk gebleven

De AOW-leeftijd gaat sinds 2013 stapsgewijs omhoog. In 2021 blijft de AOW-gerechtigde leeftijd echter 66 jaar en 4 maanden. In 2022 zal de AOW-gerechtigde leeftijd wel met drie maanden stijgen tot 66 jaar en 7 maanden.


Minimumloon is verhoogd

Per 1 januari 2021 is het minimumloon met afgerond EUR 5,- bruto per maand verhoogd. Sindsdien bedraagt het wettelijk minimumloon EUR 1.684,80 bruto per maand. Uitgaande van een fulltime dienstverband en een minimale leeftijd van 21 jaar.


Sparck ondersteunt u graag bij al uw juridische vragen, neem contact met ons op en we helpen u verder.Comments


bottom of page